Pozvani predavači Invited Speakers


Marinko Bilušić

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

PRIDAJEMO LI DOVOLJNO POZORNOSTI ULOZI CITOKROMA P450 U NASTANKU NUSPOJAVA PSIHOFARMAKA

Biografija:
Marinko Bilušić, dr.med. specijalist kliničke farmakologije i toksikologije, rođen 1961. u Rijeci.

Nakon završenog studija medicine dr Bilušić započinje svoj profesionalni staž kao istraživač u Centru za biomedicinska istraživanja. Primarno se bavi pretkliničkim istraživanjima toksičnosti i humanom toksikologijom te kao član ekspertnog tima sudjeluje u osnivanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju. Prelaskom na Zavod za kliničku farmakologiju interne klinike KBC Zagreb 1996. doktor Bilušić započinje svoj klinički put te 2000. završava specijalizaciju kliničke farmakologije i toksikologije. Tijekom rada na Zavodu, doktor Bilušić i dalje nastavlja svoje usavršavanje iz područja farmakokinetike lijekova, njihovog metabolizma, interakcija i nuspojava. Aktivan je član medicinskog tima Nacionalnog Centra za praćenje nuspojava, ali i drugih, kako nacionalnih tako i međunatodnih, stručnih udruga i povjerenstava,. Sudjeluje u organiziranju i provođenju ranih faza kliničkih istraživanja lijekova, posebno studija bioekvivalencije. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova iz područja farmakokinetike i farmakovigilancije. Od 2006 vodi privatnu polikliniku za kliničku farmakologiju i toksikologiju, čiji je osnivač, a koja se između ostalog, posebno specijalizirala za farmakovigilanciju, i u sklopu koje 2010. Dr. Bilušić postaje EU odgovorna osoba za farmakovigilanciju te preuzima praćenje nuspojava različitih lijekova i njihove sigurne primjene na ljudima.


Nenad Bogdanović

(Stockholm, Švedska / Sweden)

 

NASLOV

Biografija:
Nenad Bogdanović je liječnik, specijalist neurolog i gerijatar te  profesor gerijatrije na Karolinska Institutu i  Sveučilišnoj bolnici Karolinska u Stockholmu. Rođen je u Zagrebu gdje se školuje i završava Medicinski fakultet. Radi kao asistent profesor na Zavodu za anatomiju i neuroanatomiju Medicinskog fakulteta Zagreb i liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potom specijalizira neurologiju za Sveučilišnu bolnicu u Blatu  te odlazi na subspecijalizaciju iz područja demencija na Karolinska Institut u Švedsku. Od 1990. do 1993. godine bio je gost istraživač i stipendist Vlade Republike Hrvatske, Kraljevine Švedske i Zaklade Sandoz za gerontološka istraživanja na Karolinska Institutu. Od 1993. godine konzultant je neuropatolog Zavoda za neuropatologiju Sveučilišne bolnice Karolinska. 1998.godine doktorira na Karolinskom Institutu  s disertacijom “Alzheimer’s Disease: Towards a multifaceted approach in diagnosis”. Nakon završenog doktorata te specijalizacije iz gerijatrije, njegovo uže  područje kliničkog i znanstveno istraživačkog rada su neurodegenerativne bolesti od neuropatološke do rane kliničke dijagnostike. Od 1999. godine je na Karolinska Institutu voditelj znanstvenog laboratorija za neurobiologiju neurodegenerativnih bolesti te ravnatelj švedske Biobanke mozgova. Predstojnik je Klinike za neurogerijatriju, voditelj znanstvenog i razvojnog odjela klinike te Centra za poremećaje pamćenja.  Obavljao je funkciju medicinskog direktora za neuroznanost u terapijskom području Alzheimerove bolesti u renomiranim farmaceutskim  tvrtkama od 2007. do 2012. godine. Kombinira medicinsku i znanstvenu stručnost s izvrsnim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama te iskustvom u razvoju lijekova. Nagrađen je 2004. godine najvišom pedagoškom nagradom Karolinska Instituta. Suotkrivač je dvije genetske mutacije Alzheimerovoj bolesti, suosnivač europske organizacije BrainNet Europe i nositelj tri patenta iz područja neurobiologije.  Gostujući je profesor gerijatrije na Sveučilištu Oslo u Norveškoj kao i  gostujući profesor na bostonskom sveučilištu u SAD-u, te na  zagrebačkom i riječkom Sveučilištu u Hrvatskoj. Član je Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva Zdravlja Republike Hrvatske i prvi licenciran specijalist gerijatar u Republici Hrvatskoj. Član je Hrvatske Liječničke komore i mnogobrojnih internacionalnih udruženja, te istraživač voditelj na nacionalnim i internacionalnim projektima.  Citiranost 13892, H-score 63, i10 index -170.


Petrana Brečić

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

SUICIDALNOST KAO NUSPOJAVA PRIMJENE ANTIDEPRESIVA U LIJEČENJU DEPRESIJE

Biografija:
Prof. dr. sc. Petrana Brečić, ravnateljica sam Klinike za psihijatriju Vrapče, docent u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izvanredna profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docent u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalistica sam psihijatrije, subspecijalistica biologijske i socijalne psihijatrije, primarijus, viša znanstvena suradnica, docentica, stalni sudski vještak. 2018. izabrana sam od stane Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo - polje kliničke medicinske znanosti. Uz ravnateljsku dužnost obnašam i funkciju pročelnice Zavoda za afektivne poremećaje. Područje interesa su mi hitna stanja u psihijatriji i afektivni poremećaji, poglavito suicidalnost. Uz specijalizaciju i poslijediplomski studij, završila sam čitav niz poslijediplomskih i znanstvenih usavršavanja u zemlji i inozemstvu. Aktivno sudjelujem, više od 150 puta,  kao predavač na brojnim nacionalnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim kongresima, simpozijima i skupovima iz područja psihijatrije. Također, u okviru svoje struke, često istupam u javnim medijima - novinama, radiju i televiziji.

Autorica sam 47 radova iz područja psihijatrije, koautorica u četrnaest knjiga i priručnika i tri udžbenika. Sudjelovala sam kao istraživač u deset znanstvenih projekata i više od 32 stručne internacionalne multicentrične psihofarmakološke studije. U organizacijskom sam odboru brojnih simpozija i kongresa; uz pok. prof. Jukića organizirala sam dva velika hrvatska psihijatrijska kongresa. Članica sam brojnih stručnih domaćih i inozemnih društava, recenzent u tri časopisa.

Od 2011. godine u naslovnom sam suradničkom zvanju asistentice; redovito izvodim dio nastave u vidu seminara i vježbi za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iz obvezatnog (socijalna pedagogija) i izbornog (logopedija i rehabilitacija) predmeta Psihopatologija. Dobila sam priznanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao najbolje ocijenjena nastavnica u ak. god. 2015./2016. prema rezultatima studentskih anketa za procjenu nastavnika. Od školske godine 2014./2015. redovito vodim nastavu (predavanja i seminari) iz predmeta Opća psihopatologija na studiju Psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam 2018. postala voditelj obvezatnog  kolegija Opća i Specifična psihopatologija. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sudjelujem u provođenju nastave iz predmeta Psihijatrija i Etika. Predajem i na Sveučilištu Libertas gdje sam u dodiplomskom studiju nositeljica dva kolegija: Specijalne integralne teme I i II.  Sveukupno imam 1503 sata nastave. Mentorica sam brojim specijalizantima i subspecijalizantima psihijatrije tijekom njihove specijalizacije te mentorica u izradi završnih, diplomskih radova i doktorata.


Dunja Degmečić

(Osijek, Hrvatska / Croatia)

STABILIZATORI RASPOLOŽENJA U KLINIČKOJ PRAKSI

Biografija:
Prof. prim. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist socijalne i forenzičke psihijatrije, redoviti profesor, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Predsjednik je Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, te obnaša dužnost pročelnika Zavoda za integrativnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju, KBC Osijek. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, međunarodnim kongresima i drugim skupovima gdje je prezentirala rezultate svojih istraživanja. Organizirala je i sudjelovala u organizaciji više poslijediplomskih tečajeva, kongresa i  simpozija iz područja psihijatrije. Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja psihijatrije. Monoautor je četiri sveučilišna udžbenika te je autor brojnih poglavlja u različitim priručnicima, udžbenicima i knjigama. Područje interesa su psihopatološki fenomeni, psihofarmakologija, organizacija psihijatrijske službe, forenzička psihijatrija.

Sudjeluje u radu brojnih povjerenstava obnašajući dužnost predsjednika ili člana. Također je član brojnih stručnih društava te trenutno obnaša dužnost dopredsjednika HPD-a.


Viktorija Erdeljić Turk

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

SIGURNOST I UČINKOVITOST MONOKLONSKIH PROTUTIJELA U LIJEČENJU ALZHEIMEROVE BOLESTI

Biografija:
Doc.dr.sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr.med. diplomirala je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom i nakon medicinskog studija sudjelovala je u istraživačkim programima provođenim u suradnji s UNHCR-om (Health Surveillance Program), UNICEF-om (Nutrition and Health Status Improvement in War Affected Areas), Svjetskom zdravstvenom organizacijom (Development of Information and Rehabilitation System for Crisis Situations; Land Mines: Protection, Epidemiology, Financial Analysis and Raising Awareness) te Smitsonian Institution i Medicinskim fakultetom u Zagrebu (Development of antemortal database for identification of war victims). Nakon završenog fakulteta i pripravničkog staža radila je tijekom 3 godine za ugovornu istraživačku organizaciju na području kliničkih istraživanja. Od 2002-2006 godine specijalizirala je kliničku farmakologiju i toksikologiju u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je nastavila raditi kao klinička farmakologinja. Doktorirala je iz područja kliničke mikrobiologije 2012. godine te je iste godine dobila nagradu za znanstvenu produktivnost. Sudjelovala je i sudjeluje kao istraživač u projektima podržanim od Ministarstva znanosti i obrazovanja (Analiza učinkovitosti ratnog zdravstva, Antimikrobna terapija i bakterijska rezistencija), Hrvatske znanstvene zaklade (Spacijalni korelati 1H-MRS s povratom depresije i konverzijom u bipolarni poremećaj, Longitudinalno praćenje 1H-MRS promjena kao prediktora terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije, Multimodalni pristup liječenju i dugoročnom praćenju tijeka depresivnog poremećaja metodom magnetske rezonancije, Povezanost neurmetabolita mjerenih 1H-MRS, depresivnosti i sindroma kroničnog umora nakon preboljelog COVID-19, Prepoznavanje neurostrukturalnih, neurofuncionalnih, kognitivnih i bihevioralnih pokazatalja zahvaćenosti mozga u COVID-19 i pokazatelji ishoda tijekom longitudinalnog praćenja), Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Evaluation of Real-time Dynamic Signal Unifier, an early-warning, emergency-response sensor-based system, as a medical device in tracking COVID-19 progression and central nervous system-related signs and symptoms: open-label, parallel-group, controlled clinical trial), i drugima. Vanjski je suradnik Hrvatske agencije za lijekove i mdicinske proizvode (Ured za znanstveni savjet, Povjerenstvo za sigurnu primjenu lijekova). Područja rada od posebnog interesa su racionalna farmakoterapija i farmakoterapija u posebnim populacijskim skupinama, farmakoekonomika te preosjetljivost na lijekove.  Stručni je i znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu te sudjeluje u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za studente medicine i sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te studente Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu. Izabrana je u suradničko zvanje naslovnoga poslijedoktoranda u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu te u zvanje naslovnog docenta na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Članica je Povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Bila je dugogodišnji član i potpredsjednica Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravstva te članica Središnjeg etičkog povjerenstva. Tajnica je Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju (HDKFIT) i tajnica je uredništva glasila HDKFIT, časopisa Pharmaca te urednica portala E-pharmaca (www.e-pharmaca.com).


Neven Henigsberg

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

NASLOV

Biografija:
Prof. "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Miroslav Herceg

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

SUVREMENI FARMAKOLOŠKI PRISTUP LIJEČENJU DEBLJINE, JEDNOJ OD ČESTIH NUSPOJAVA PSIHOFARMAKOLOŠKE TERAPIJE

Biografija:
Izv. prof. prim. dr. sc. Miroslav Herceg, doktor medicine i specijalist psihijatar, subspecijalist iz biologijske i forenzičke psihijatrije, viši znanstveni suradnik u znanstevnom području biomedicine i zdravstva, stalni sudski vještak iz psihijatrije, izvanredni profesor na katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, rođen je 21. listopada 1968. godine u Zagrebu. Zaposlen je u Klinici za psihijatriju Vrapče na mjestu pročelnika Zavoda za psihotične poremećaje - ženski i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu na mjestu izvanrednog profesora.
Sudjelovao na brojnim kongresima i seminarima u zemlji i svijetu. Autor je više objavljenih radova, sažetaka, priručnika i udžbenika.

Prof. prim. dr. sc. Miroslav Herceg ima višegodišnje nastavno iskustvo u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za studente medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Poslijediplomskom studiju iz Kliničke farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i posljediplomskom studiju iz Kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održao je više javnih predavanja na području psihijatrije na nacionalnim i internacionalnim skupovima i u javnosti. Na domaćim i internacionalnim psihijatrijskim skupovima pozvani je moderator i predavača u više navrata.

Područje znanstvenog interesa prof. dr.sc. Miroslava Hercega u prvom redu su istraživanja u psihijatriji s posebnim interesom za biologijsku psihijatriju, shizofreniju i psihofarmakologiju i forenzičku psihijatriju.


Spomenka Kiđemet Piskač

(Varaždin, Hrvatska / Croatia)

 

NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE ANTIPSIHOTIKA I DRUGIH PSIHIJATRIJSKIH LIJEKOVA

Biografija:
Spomenka Kiđemet-Piskač rođena je 12.08.1970. u Varaždinu, gdje je završila osnovnu školu, kulturno-znanstveni smjer Gimnazije Varaždin te srednju glazbenu školu.  Diplomirala je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. zaposlena je u Općoj bolnici Varaždin, prvo kao stažist odnosno specijalizant neurologije, od 2004. godine radi kao specijalist neurolog. 2019. postala je subspecijalist za kronične neurodegenrativne bolesti. 2018. godine, nakon završenog Doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo, obranila je doktorsku dizertaciju i postala doktor znanosti na polju kliničke neurologije. Od 2021. godine radi kao znanstveno-nastavni docent u Sveučilišu Sjever u Varaždinu. Usko područje djelovanja su joj neurološke bolesti tipa moždani udar, multipla skleroza, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest i glavobolje. Od 2021. odlukom Ministarstva zdravstva RH stiče naziv primarijus. Redoviti je sudionik raznih tečajeva stručnog usavršavanja I. kategorije te brojnih kongresa u Hrvatskoj i inozemstvu. Autor je ili koautor više stručih i znanstvenih članaka u međunarodnim i domaćim časopisima. Udata je, majka dvoje djece. Obnaša dužnost predsjednice Savjeta za zdravlje Varaždinske županije, te je član Udruge Vita koja financijski pomaže djeci s malignim bolestima i invaliditetom."


Zrnka Kovačić Petrović

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

SIDE EFFECTS OF PRESCRIPTION DRUG ABUSE

Biografija:
Izv. prof. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalistica  iz alkoholizma i drugih ovisnosti, stalna sudska vještakinja iz psihijatrije, viša znanstvena suradnica, na kraju edukacije iz psihoanalitičke psihoterapije, izvanredna profesorica na Katedri za psihijatriju i psihološku  medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Rođena  20. listopada 1980. godine u Zagrebu. Zaposlena je u Klinici za psihijatriju Vrapče na mjestu voditeljice  Dnevne bolnice Zavoda za liječenje ovisnosti i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu kao izvanredna profesorica.

Bila je istraživač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima. Autorica je brojnih znanstvenih radova, sažetaka, postera, nastavnih priručnika, udžbenika. Sudjelovala je kao predavačica i organizatorica u više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, na tečajevima prve kategorije u sklopu stalnog medicinskog usavršavanja te je u više navrata bila pozvani predavač na znanstveno-stručnim skupovima. Članica je brojnih stručnih društava, recenzentkinja u domaćim i stranim časopisima te članica brojnih povjerenstava. U više navrata sudjelovala je na popularizaciji struke kroz javna predavanja.

Sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na hrvatskom i engleskom studiju te poslijediplomskom specijalističkom studiju.

Znanstveni i stručni interesi su istraživanje ovisnosti, psihotrauma, depresija, suicidalno ponašanje, genetika i psihoterapija.


Oliver Kozumplik

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

NUSPOJAVE ANTIDEPRESIVA I SURADLJIVOST U LIJEČENJU DEPRESIJE

Biografija:
Prof. prim. dr. sc. Oliver Kozumplik, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, specijalist psihijatar, subspecijalist iz biologijske psihijatrije, subspecijalist iz socijalne psihijatrije.

Rođen je u Montrealu, Kanada. Osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar završio je u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2000. godine. Zaposlen je na Klinici za psihijatriju Vrapče, Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi.

Specijalistički ispit položio je pred Komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u studenom 2006. godine. 2010. godine pred Povjerenstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske položio je subspecijalistički ispit iz biologijske psihijatrije. 2020 g. priznata mu je subspecijalizacija iz socijalne psihijatrije. Povjerenstvo Ministarstva zdravstava priznalo mu je naziv primarijus 2017. godine.

Doktorsku disertaciju obranio je 2005. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2006. godine izabran je u zvanje znastvenog suradnika, a 2010. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika, 2013. godine izabran je u zvanje znanstveni savjetnik, a 2019 g. izabran je u zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.  Uključen je u nastavne aktivnosti koje se provode na Klinici za psihijatriju Vrapče.

Suvoditelj je poslijediplomskog tečaja trajnog usavršavanja I kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Nuspojave psihofarmaka“.

Godine 2021. izabran je za izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu.  Sudjelovao je kao suradnik u znanstveno istraživačkim projektima. Sudjelovao je u organizaciji brojnih znanstvenih i stručnih skupova te je autor brojnih znanstvenih i stručnih publikacija.


Suzana Mimica

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

PSIHOFARMACI U PROTOKOLIMA ZA POTENCIJALNO NEODGOVARAJUĆE LIJEKKOVE KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - PREDNOSTI I NEDOSTATCI

Biografija:
Izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr.med., rođena je u Osijeku 24. lipnja 1970. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 1996. godine (s prosječnom ocjenom 4,88). Specijalistički ispit iz kliničke farmakologije s toksikologijom položila je 2004. godine. Zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje je i voditeljica Dijagnostičko-terapijskog odjela za kliničku farmakologiju pri Klinici za unutarnje bolesti te predsjednica Povjerenstva za lijekove.

Izvanredna je profesorica na Medicinskom fakultetu u Osijeku, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz područja temeljne i kliničke farmakologije na integriranom prijediplomskom i poslijediplomskom studiju medicine na hrvatskom i njemačkom jeziku. Naslovna je izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Sudjeluje također u izvođenju nastave na poslijediplomskim specijalističkim studijima „Razvoj lijekova“ i „Klinička farmacija“ na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu te na  poslijediplomskom studiju „Klinička farmacija“ na Sveučilištu Tartu u Estoniji.

Predsjednica je Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek. Od 2012. do 2016. godine bila je član, a od 2016. do 2018. g. predsjednica Središnjeg etičkog povjerenstva Republike Hrvatske koje odobrava klinička ispitivanja lijekova. Od 2015. do 2019. godine bila je hrvatski delegat u Europskoj agenciji za lijekove (Paediatric Committtee). Vanjski je ekspert Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) za znanstveni savjet i za područje sigurnosti lijekova. Od 2014. do 2015. bila je predsjednica Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova HALMED-a.

Dopredsjednica je Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju te članica Izvršnog odbora Hrvatskog društva farmakologa. Sudjeluje u radu radne skupine za edukaciju pri Europskom udruženju za kliničku farmakologiju (EACPT – European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics).

Uže područje stručnog i znanstvenog interesa su joj farmakoterapija kod osoba starije životne dobi te sigurnost primjene lijekova.


Marina Šagud

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)


KLOZAPIN NA VAGI: KORISTI I RIZICI


Biografija:

Prof. dr. sc. Marina Šagud, dr. med., izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zagrebu i pročelnica Zavoda za kliničku psihijatriju s intenzivnom skrbi Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb.
1988. dipomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža, od 1991. do 1993. zaposlena u farmaceutskoj tvrtki „Pliva“. Od 1993.-1997. je specijalizant, a od 1997. specijalist psihijatar u Klinici za Psihijatriju, KBC Zagreb. Doktorirala 2007., na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Alme Mihaljević-Peleš. Usavršavala se u Beču i Salzburgu. Od 2008. viši asistent, od 2012 docent, a od 2019. izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. pročelnik Zavoda za shizofreniju, a od 2019. pročelnik Zavoda za kliničku psihijatriju. Sudjelovala je kao pozvani predavač, te autor/koautor na posterima na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima. Također je autor/koautor brojnih znanstvenih radova. 
Svakodnevni rad uključuje skrb za ambulantne i hospitalne bolesnike sa psihotičnim, afektivnim, te stresom uzrokovanim poremećajima, te dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovno sudjeluje u organizaciji tečajeva stalnog usavršavnja liječnika. Područja interesa su psihofarmakologija, biologija psihijatrijskih poremećaja, terapijska rezistencija, genetika te učinak stresa na organizam.

 


Suzana Uzun

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

 

NUSPOJAVE ANTIPSIHOTIKA U OSOBA S NEUROKOGNITIVNIM POREMEĆAJIMA

Biografija:
Prof. prim. dr. sc. Suzana Uzun, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, specijalist psihijatar, subspecijalist iz biologijske psihijatrije, subspecijalist iz socijalne psihijatrije

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1990. godine. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Vrapče od 1996.g, Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi. Specijalistički ispit položila je pred Komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u listopadu 1999. godine. Pripravnički staž obavila je 1991. god. u KB Sveti Duh. Tijekom 1992. godine radila je u hitnoj ambulanti Doma zdravlja Trnje, a od 1993. do 1996. godine u Medicinskom centru Karlovac kao liječnik opće medicine, te od 1995. godine kao specijalizant psihijatrije u Općoj bolnici Karlovac. U siječnju 2009. godine položila je pred Komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske subspecijalistički ispit iz biologijske psihijatrije. U studenom 2009. godine Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske priznalo joj je naziv primarijus. Magistrirala je 1994.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2007. g. izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika, a 2010. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju izabrana je 2019.g. Godine 2021 izabrana je za izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu.  Od 2021.g. član je Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Uključena je u nastavne aktivnosti koje se provode na Klinici za psihijatriju Vrapče. Voditelj je Odjela za neurokognitivne poremećaje Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju. Suvoditelj je poslijediplomskog tečaja trajnog usavršavanja I kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Nuspojave psihofarmaka.  Sudjelovala je kao voditelj i kao suradnik u znanstveno istraživačkim projektima. Sudjelovala je u organizaciji brojnih znanstvenih i stručnih skupova te je autor više od 300 znanstvenih i stručnih publikacija.


Domagoj Vidović

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

POREMEĆAJI SPAVANJA- NUSPOJAVA KAO KORIST?

Biografija:
Domagoj Vidović rođen je 6.1.1976. godine u Splitu. Osnovnu školu i Treću matematičku gimnaziju završio je u rodnom gradu, a 1994. seli se u Zagreb gdje i danas živi. 2000. godine diplomirao je na Medicinskom fakuletetu Sveučilišta u Zagrebu, a iste godine zaposlio se u Klinici za psihijatriju Vrapče. U Klinici je prošao profesionalni put od liječnika stažista do zamjenika ravnateljice Klinike. Doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Subspecijalist je biologijske psihijatrije, certificirani somnolog, stalni sudski vještak, sveučilišni magistar menadžmenta kvalitete u zdravstvu. Autor je više poglavlja u knjigama i udžbenicima, kao i niza stručnih i znanstvenih radova dominantno iz područja poremećaja spavanja. Dugi niz godina bio je blagajnik Hrvatskog psihijatrijskog društva, predsjednik je Hrvatskog društva za apneju Hrvatskog liječničkog zbora. 


Dinko Vitezić

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

NASLOV

Biografija:
Prof. dr. sc. Dinko Vitezić diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1987. godine (prosječna ocjena 4,60), a tijekom cijelog studija je demonstrator na Zavodu za fiziku. Na Klinici za dječje bolesti zapošljava se po obavljenom stažu i položenom stručnom ispitu 1990. godine. Specijalistički ispit iz kliničke farmakologije položio u KBC-u Zagreb (Rebro), u lipnju 1996. godine. Od 1991. godine djelatnik sam Medicinskog fakulteta u Rijeci, a od 22. srpnja 2014. godine u zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju s nepunim radnim vremenom od 30 sati tjedno. Od 1994. godine zaposlen kao specijalizant, a od 1996. godine kao specijalist kliničke farmakologije u KBC Rijeka.

Kao liječnik sudjeluje u Domovinskom ratu i u akciji "Oluja" za koju je odlikovan, a dobiva priznanje za doprinos u formiranju, borbenoj izgradnji i djelovanju 128. brigade HV «Sv. Vid» tijekom Domovinskog rata.

Urednik udžbenika „Osnove kliničke farmakologije“ (Zagreb, 2007.) i drugog, promijenjenog i dopunjenog izdanja udžbenika „Klinička farmakologija“ (Zagreb, 2014.), urednik poglavlja u udžbeniku „Interna medicina“ (Zagreb, 2008.) te autor brojnih tekstova u navedenim udžbenicima kao i drugim knjigama. Autor brojnih članaka u stručno-znanstvenoj medicinskoj literaturi te voditelj projekata. Boravio na znanstvenom usavršavanju na Institutu “Mario Negri” u Milanu. Recenzent knjiga te stručnih i znanstvenih članaka za potrebe domaćih i međunarodnih časopisa te predsjedavajući na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija. Član Uređivačkog odbora časopisa Pharmaca i Medix. Kao predsjednik Sekcije za farmakoekonomiku i ishode liječenja Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju predsjednik Hrvatskog i Jadranskog kongresa farmakoekonomike i ishoda liječenja od 2010. godine. Član Povjerenstva za lijekove za rijetke bolesti Europske medicinske agencije (EMA) u Amsterdamu. Potpredsjednik Sekcije za kliničku farmakologiju European Union of Medical Specialists (UEMS) u Briselu. Obavlja ili je obavljao brojne dužnosti kao što su: predsjednik Središnjeg etičkog povjerenstva za klinička ispitivanja Republike Hrvatske (2007.-2016.), predsjednik Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zamjenik predsjednika Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, član Središnjeg etičkog povjerenstva za klinička ispitivanja Republike Hrvatske (2016.-2018.), član Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, član Povjerenstva za lijekove Ministarstva zdravstva RH, Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Upravnog vijeća Kliničke ortopedske bolnice Lovran, član Savjeta za znanost Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA), Povjerenstva za lijekove KBC-a Rijeka, Povjerenstva za lijekove Psihijatrijske bolnice Lopača, Predsjednik Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u Rijeci, Predsjednik Povjerenstva za klinička ispitivanja KBC Rijeka, Nacionalni povjerenik Svjetske zdravstvene organizacije za za područje implementacije farmaceutske strategije, Odbora za lijekove HAZU, Upravnog odbora Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju i prvi dopredsjednik Društva, član izvršnog odbora i član savjeta European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), itd. Kao lokalni ekspert sudjelovao u reformi farmaceutskog sektora u RH u okviru Projekta Svjetske banke. Koordinator za farmaceutski sektor za RH Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).


Sandra Vuk Pisk

(Zagreb, Hrvatska / Croatia)

LITIJ – STAR ALI DOBAR – NOVE I STARE INDIKACIJE PRIMJENE LITIJA

Biografija:
Doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr.med., psihijatar, subspecijalist psihoterapije  i subspecijalist biologijske psihijatrije, stalni sudski vještak.

Voditeljica Ženskog odjela integrativne psihijatrije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Suvoditelj je Terapijskog programa ''Zebra'' za osobe oboljele od malignih bolesti i članove njihovih obitelji u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.  Docentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Nositeljica više kolegija na Preddiplomskom i Diplomskom studiju navedenog fakulteta ; nositeljica kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju kreativne terapije (Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku i Umjetnička akademija u Osijeku) te održava predavanja na Izbornom predmetu Uvod u likovnu terapiju Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjeluje u predavanjima Poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Predsjednica je Stručnog društva u Klinici Sveti Ivan u Zagrebu kao i Predsjednica Udruge za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja ''Zajedno'' Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Član je Etičkog odbora Hrvatskog psihijatrijskog društva, član Europskog psihijatrijskog društva i član Internacionalnog društva za afektivne poremećaje – ISAD.

Autorica je i koautorica  više stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala je u provođenju više stručnih i znanstvenih istraživanja i projekata te voditelj tečaja prve kategorije pod nazivom  Integrativni i individualizirani pristup liječenju afektivnih poremećaja u žena. Aktivna je članica više domaćih i stranih stručnih društava.

medix
Days
Hours
Minutes
Seconds